SGP jaaroverzicht 1981

Uit: L. Koeneman, ‘Het Partijgebeuren. Kroniek van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1981’ in: R.A. Koole  (red.), Jaarboek 1981 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1982), 246-297, aldaar 287-288.

De oudste in het parlement vertegenwoordigde partij bleef in 1981 electoraal stabiel, al rommelde het soms binnen de partij. 

Op 28 februari hield de SGP haar jaarlijkse algemene vergadering in Utrecht. Enkele dagen tevoren had het Hoofdbestuur van de SGP het Tweede Kamerlid Henk van Rossum uit Zeist aangewezen als lijsttrekker voor de Tweede Kamerverkiezingen. De fractievoorzitter van dat moment, Hette Abma, was niet meer beschikbaar voor het Kamerlidmaatschap. Na Van Rossum werden op de kandidatenlijst geplaatst: 2. Cor van Dis jr. 3. Bas van der Vlies. Na bekendmaking hiervan schreef een aantal prominente gereformeerden een brief aan de SGP, waarin zij bezwaar maakten tegen de kandidatuur van Van der Vlies. Deze bezwaren waren van kerkelijke aard. Bij de SGP is het gebruikelijk dat van de drie kamerleden er één lid van de Hervormde Kerk, één lid van de Christelijk Gereformeerde Kerk en één lid van de Gereformeerde Gemeenten moet zijn. Van der Vlies zou de Hervormde Kerk vertegenwoordigen, als opvolger van Abma, maar voor enkele toonaangevende 'Gereformeerde Bonders' werd hij als ‘te rechts’ beschouwd. Ondanks deze brief waren echter hoofdbestuur en Raad van Advies van de SGP niet bereid om op de beslissing terug te komen. Op de genoemde algemene vergadering van 28 februari werd Abma herkozen als lid van het hoofdbestuur van de partij, maar hij deelde mee zijn herbenoeming in beraad te willen houden. In zijn toespraak tot de vergadering zei hij onder andere: ‘Door de jongste ontwikkelingen rondom de kandidaatstelling is de beleidslijn van 1961 verlaten. Het gemak, waarmee een brief van een achttiental hervormd-gereformeerden van de tafel werd geveegd, waaronder verscheidene predikanten, die adviseerden omtrent de kandidaatstelling voor zover het hervormd-gereformeerden aanging, heeft mij pijnlijk getroffen.’ Abma merkte verder op dat het besluit niet in de lijn lag van wat de meerderheid van de SGP-kiezers wenste. Aan het slot van zijn verklaring gaf Abma aan, dat een en ander als praktische consequentie had, dat hij zijn herbenoeming als lid van het hoofdbestuur in beraad zou houden. 

Verder werd op de algemene vergadering het jaarverslag van de partijsecretaris en van de penningmeester behandeld. Laatstgenoemde deelde mee dat het ledental een bescheiden groei had vertoond in 1980 en wel van 20.100 naar 20.300. 

In april werd Abma gekozen als eerste kandidaat voor de SGP voor de Eerste Kamer. Het zittende Eerste Kamerlid Koert Meuleman stelde zich niet opnieuw beschikbaar. Abma bleef zijn herverkiezing als voorzitter van de SGP in beraad houden tot na de verkiezingen. Dit heeft niet tot zijn aftreden geleid. In de Banier van 30 oktober stond vermeld dat de ‘voorlopige aanvaarding van het lidmaatschap van het Hoofdbestuur door de partijvoorzitter intussen een aanvaarding is geworden.’
 

Laatst gewijzigd: 1 11-06-2021 12:30:35