Verkiezingsprogramma van de Anti Euro Partij

 

VERKIEZINGSPROGRAMMA VAN DE ANTI EURO PARTIJ DAT DOEN WE MET ELKAAR EN VOOR ELKAAR

Overzicht Primaire doelstellingen van de Anti Euro Partij pag. 1 en 2 Europa pag. 2 en 3 Economische zaken , financiën, overheid, besturen en toekomst pag. 3 Veiligheid en handhaving pag. 3 en 4 Werk en inkomen pag. 4 Internationale betrekkingen pag. 4 Onderwijs, opleiding en jeugd pag. 5 Integratie en immigratie pag. 5 Zorg en duurzaamheid pag. 5 en 6 Wonen, werken en vervoer pag. 6 Handel en industrie pag. 6 en 7 Milieu, energie en duurzaamheid pag. 7 Sport, recreatie en monumentenzorg pag. 7 en 8 Defensie, bescherming burgers en bedrijven pag. 8 Activiteiten buitengebied, landbouw, veeteelt en visserij pag. 8 Primaire doelstellingen van de Anti Euro Partij:

1. Het per direct stopzetten van alle zogenaamde leningen en garanties aan de zwakke eurolanden, die zich niet houden aan afspraken ten aanzien van begrotingstekorten en opgelegde bezuinigingen. Binnenkort al drie landen aan het infuus en nog drie à vier landen in de gevarenzone.

2. Het terugkeren naar een munteenheid van solide en betrouwbare landen die hebben bewezen meerdere jaren achtereen te voldoen aan de redelijk te stellen eisen ten aanzien van schulden in procenten van het BNP en het stabiliteit- en groeipact (begrotingstekort) onder een nader te bepalen percentage weten te houden. Een en ander onder te brengen in een muntstelsel als Pond, Mark, Gulden, Kroon, Euro, Florijn, Dukaat, Dollar of andere eenheid. Niet uit nostalgie of nationalisme, maar uit realiteitszin en voor de toekomst van Nederland. De bankbiljetten en munten moeten op een goed onderscheidende wijze, qua formaat en uitvoering, ontworpen worden.

3. Het lidmaatschap van de Europese Unie opzeggen en daarmee de zelfstandigheid van ons land herwinnen. Als voorbeeld: Zweden, Denemarken en Zwitserland, landen die met behoud van hun eigen munt en identiteit economisch de beste groei van heel

2

Europa hebben behaald en zelf kunnen bepalen welke rechten en wetten worden behouden zonder de dwangregels van Europa.

4. Het per direct sluiten van de grenzen voor ongevraagde bijstandtoeristen en criminelen uit andere landen, met name uit Zuid-Europa, Polen, Midden-Azië, voormalige Sovjetrepublieken en Balkanstaten.

5. Het in kaart brengen en aanpakken, door echte onafhankelijke toezichthouders, van alle oneigenlijke zelfverrijkingen van bestuurders en personeel door middel van bonussen, dividenden, afvloeiingsregelingen, salarissen en andere creatieve beloningen bij financiële instellingen als banken, publieke sector, verzekeraars en pensioenbeheerders, idem bij instellingen ten behoeve van algemeen nut, zorg en welzijn en alle nog nader te benoemen andere gesubsidieerde en ongesubsidieerde bedrijven en instellingen, om daarmee een eind te maken aan de zelfverrijkende cultuur, die inmiddels in Nederland als normaal wordt gezien in deze sectoren.

6. Het misbruik tegengaan van verstrekte subsidies, door middel van kritische bewaking en doorlopende controles, tevens beperking van ontwikkelingsgeld ten behoeve van zogenaamde ontwikkelingslanden anders dan onder de noemer van noodhulp.

7. Het gevoel van veiligheid op straat en thuis aanpakken op de wijze die voor een ieder weer als vanzelfsprekend wordt ervaren en waarbij zogenaamde onaantastbare jongerengroepen, veelplegers en criminelen de straffen krijgen die daarvoor wenselijk zijn, mogelijk door het instellen van een burgerjury.

8. Het falen van de politiekorpsleiding, het OM en de rechterlijke macht in Nederland serieus aanpakken, aanstellingen voor het leven van rechters en voor ambtenaren per direct te stoppen en een ieder te behandelen als werknemers die bij gebleken ongeschiktheid voor het uitvoeren van hun functie gewoon ontslagen moeten kunnen worden, zonder dat daarbij een niet langer uit te leggen riante afvloeiingsregeling wordt verleend.

9. Misbruik en fraude met betrekking tot uitkeringen, toelagen en winsten verkregen uit criminele activiteiten keihard aanpakken en betrokkenen toekomstgericht uitsluiten van genoemde voorzieningen.

10. Zorg en welzijn voor onze medeburgers beschermen door WMO-regels op eerlijke en afdoende wijze toe te passen en uit te voeren. Ouderen beschermen tegen verder afbrokkelen van pensioenvoorzieningen en de ophokplicht om onvrijwillig naar zogenaamde bejaardencentra en -tehuizen te verhuizen. Tandartspraktijken die een loopje nemen met de zogenaamde vrijemarktprijzen tot een maximum tarievenlijst dwingen, op straffe van boetes.

EuropaAlgemene opmerkingen en bevindingen van de Nederlandse positie in Europa:

a) Nederland is nog steeds de grootste nettobetaler per inwoner in de hele EU, iets waar we graag heel snel verandering in willen brengen.

b) Nederland betaalt aan allerlei EU-fondsen waaruit vrijwel niets naar Nederland terugvloeit.

c) Het EU-bestuur is zeer bureaucratisch en groeit in omvang nog steeds proportioneel door.

d) De EU kost handenvol geld en verhuist geheel onnodig maandelijks van Brussel naar Straatsburg vice versa.

e) Het EU-bestuur houdt alleen zichzelf in stand en is zelfs nog erg ontevreden over de vorstelijke beloningen die men krijgt.

f) Het EU-bestuur is dagelijks bezig met uitbreiding van zijn macht door steeds verder gaande regelgeving en wetten.

3

g) De Nederlandse overheid volgt de EU-regels en regelgeving heel nauwgezet als het braafste kindje van de klas, dit in tegenstelling tot diverse andere landen binnen de EU.

h) De open EU-grenzen zorgen ervoor dat Nederlandse professionele krachten worden weggeconcurreerd door goedkope ongeschoolde arbeiders uit landen van het voormalig Oostblok en andere landen binnen en buiten Europa.

i) Deze ongeschoolde arbeiders uit het voormalig Oostblok en andere landen binnen en buiten Europa ontvangen na beëindiging van hun werkzaamheden in Nederland een WW-uitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering of bijstandsuitkering.

j) Deze ongeschoolde arbeiders uit het voormalig Oostblok en andere landen binnen en buiten Europa dienen na het beëindigen van hun werkzaamheden teruggestuurd te worden naar hun land van oorsprong zonder blijvend te profiteren van onze uitkeringen en voorzieningen. Met het inhouden van premies dient rekening gehouden te worden met het tijdelijke werk-karakter van deze ongeschoolde arbeiders uit het voormalig Oostblok en andere landen binnen en buiten Europa. Het aannemen van dergelijke krachten mag slechts voor bepaalde tijd gelden en nooit langer dan één jaar.

Economische zaken , financiën, overheid, besturen en toekomst Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Het gigantische ambtenarenapparaat bevriezen en alle vacatures stopzetten. Het herplaatsen, verplaatsen en overplaatsen van ambtenaren naar andere functies moet zondermeer in gang gezet worden om overbezette ministeries te ontlasten ten gunste van onderbezette ministeries, provincies en gemeentes, waarbij het noodzakelijk wordt dat mensen maximaal acht jaar op eenzelfde werkplek werkzaam mogen zijn. Dit om te voorkomen dat afdelingen blijven bestaan om medewerkers aan blijvend werk te houden zonder enig maatschappelijk nut. Door sterke uitwisselingen en veranderingen van werk en omgeving kan een relatief veel hoger rendement behaald worden uit het werk van ambtenaren, waardoor een frisse kijk op situaties tot verrassende en effectievere problemenaanpak kan leiden.

b) Secundair kan dit ook leiden tot vermindering van fraudegevoelige zaken en vriendjespolitiek.

c) Het totaal aantal ambtenaren op termijn met 50% verminderen, om daarmee een ambtenarenniveau te krijgen vergelijkbaar met b.v. Zwitserland, waar 15% van de bevolking werkt voor de overheid, inclusief de ambtenarij. In Nederland is dit bijna 60%. In Zwitserland werken circa 2.000 belastingambtenaren, in Nederland zijn dit er circa 30.000.

Veiligheid en handhaving Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) De structurele problemen bij de korpsleidingen direct aanpakken en slecht functionerende figuren uit de systeemtop verwijderen. Door onvoldoende begeleiding en beoordeling zijn sommige korpsen een eigen rechtsstaat begonnen en wordt het publiek als lastig opzij gezet (Limburg).

b) Boetesysteem deugt van geen kant. Voor het binnensmokkelen van drugs in een gevangenis is de boete € 250, bij toeteren met uw auto is dit onder andere € 340. Zijn ze allemaal betoeterd?

4

c) Rechterlijke macht waar de blunders zich inmiddels wekelijks opstapelen. Dus direct afschaffen van aanstellingen voor het leven van rechters. Bij de eerste blunder een ferme waarschuwing en bij de volgende stommiteit direct ontslag.

d) Ook per direct alle dementerende rechters eindelijk met pensioen naar huis sturen en vervangen door jonge eigentijdse rechters.

e) Duidelijke instructies afgeven dat daders als daders beschouwd worden en slachtoffers als slachtoffers en niet andersom, zoals nu veel te vaak gebeurt.

f) Een lik-op-stuk beleid, waarbij veelplegers niet met een taakstraf van een paar uur wegkomen maar daadwerkelijk bestraft worden.

g) Vergoedingen aan gevangenen per direct afschaffen en uitsluitend vergoedingen verlenen bij de zogenaamde blunders van de rechters en dan een gedeelte van deze vergoedingen inhouden op de vorstelijke salarissen van deze falende rechters.

Werk en inkomen Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Iedereen heeft recht op een inkomen als hij binnen zijn mogelijkheden en beperkingen zich inzet op de arbeidsmarkt. Werkgevers die moeilijk te plaatsen werklozen een kans geven, worden beloond met een subsidie voor b.v. drie jaar, aflopend van 50%-30%-15% van de bruto loonsom met de restrictie om deze mensen minimaal vijf jaar in dienst te houden.

b) Bestudering om een gelijk belastingstelsel voor personen te creëren waar iedereen eenzelfde percentage belasting bijdraagt, dus echt naar vermogen en inkomen. Voorbeeld: een vast percentage berekenen, daardoor het gelijktijdig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek maar ook van de OZB en het afschaffen van alle toeslagen enzovoort. Dit vaste percentage dekt de zogenaamde loonbelasting, premies, pensioenopbouw en zorg. Waar mogelijk pensioenen en zorginstellingen weer nationaliseren, om daarmee een eind te maken aan de rampzalige privatiseringen van de afgelopen jaren, waar wanbestuur, grootgraaien en zelfverrijking normaal zijn geworden. En die alleen de rijken rijker hebben gemaakt en de armen armer.

c) Bestudering om een gelijk belastingstelsel te creëren voor bedrijven (nader te definiëren) van een vast percentage van de resultaten, nader te berekenen. De internationale bedrijven die nu optimaal profiteren van ons belastingklimaat zullen eindelijk ook belasting gaan betalen in ons nieuwe stelsel.

Internationale betrekkingen Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Ontwikkelingshulp niet langer in de vorm van geld verlenen. Bananenrepublieken uitsluiten van enige financiële steun.

b) Ontwikkelingshulp meer richten op landen waar de bevolking lijdt onder hongersnood, en daar investeren in voedselnoodhulp, gereedschap, tenten, zonnepanelen, waterpompen, vee, pootgoed en andere zaken die een eigen levensonderhoud mogelijk kunnen maken. De genoemde artikelen worden door Nederlandse bedrijven geproduceerd, vervoerd, geplaatst en onderhouden.

Onderwijs, opleiding en jeugd Algemene opmerkingen en bevindingen:5

a) Vanwege de concurrentie op de arbeidsmarkt van goedkope arbeiders uit lage- lonenlanden binnen Europa en ver daarbuiten, het opleidingsniveau in Nederland naar een hoger plan tillen door met name technische en ambachtelijke vakken te stimuleren en studenten met een gezonde studie-inzet belonen met een reductie op collegegelden.

b) Niet tornen aan de basisbeurs van prestatiegerichte studenten, maar wel de maximum studietijd beperken tot bijvoorbeeld vijf jaar.

c) Kwaliteit van basisonderwijs, middelbare scholen, HBO- en universiteitsniveau jaarlijks meerdere malen controleren en waar nodig corrigeren.

d) Jeugd voldoende sportmogelijkheden bieden.

e) In de wijkcentra en buurthuizen volop ruimte geven voor activiteiten voor jeugd.

f) Initiatieven van derden om jeugdactiviteiten op te zetten ondersteunen met kennis en middelen.

Integratie en immigratie Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Integratie verplicht stellen voor mensen die hier al langer wonen, en mensen die hun integratiecursus niet positief afronden, bestraffen met boeteclausule of uitzetting.

b) Direct stoppen met de mogelijkheden van gezinshereniging en het tegengaan van zogenaamde schijnhuwelijken.

c) Het wordt tijd om vóór migratie van nieuwkomers te eisen dat zij de Nederlandse taal machtig zijn en dat ze kunnen aantonen een betaalde baan hebben, zo niet, dan terug naar het land van herkomst. Een uitzondering voor vluchtelingen die vanwege gevaar voor eigen leven een tijdelijke verblijfsvergunning dienen te ontvangen met beperkte tijdsduur, met de intentie om direct terug te keren naar het land van herkomst zodra dit verantwoord is.

d) Bijstandstoeristen die zich hier willen vestigen om een paar maanden hier te werken en dan te profiteren van WW- of bijstandsuitkeringen direct terugsturen naar het land van herkomst.

e) Gelukzoekers uit andere EU-landen zonder vast woonadres en inkomen direct terugsturen naar het land van herkomst, ook, indien nodig, tegen de wil van Europa.

f) Alle nieuwe en reeds aanwezige buitenlanders die niet voldoen aan enige aanwijsbare maatschappelijke inbreng, uitsluiten van elke uitkering en/of woonruimte.

Zorg en duurzaamheid Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Zorg weer taak van de overheid maken. Zorgverzekeraars maken er een steeds grotere puinhoop van, omdat winsten belangrijker zijn dan het welzijn van onze burgers. De graai- en bonuscultuur gaan we echt aanpakken en voorkomen.

b) Beloningssysteem van specialisten, artsen en directies van ziekenhuizen en instellingen beter bewaken. Excessen direct bestraffen en bestrijden.

c) Meer aanleunwoningen en zorg op niveau aanbieden, om doorstroming, thans bemoeilijkt door het beperkte woningaanbod, voor de echte ouderen mogelijk en aantrekkelijk maken. Echter zonder enige dwang en pressie.

d) Duurzaamheid van de zorg garanderen door voldoende kwaliteit en opleiding van nieuwe werknemers in de zorg bewerkstelligen.

6

Wonen, werken en vervoer Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Bouw van starterwoningen, zowel koop als sociale huur. Voldoende senior- woningen in diverse prijssegmenten huur en koop, om doorstroming in de markt te bevorderen en scheefwonen te beperken. Huurprijzen van sociale woningen afhankelijk maken van het inkomen van de huurder. Mogelijk door een vast percentage van het inkomen als huur vast te stellen. Percentage nader te onderzoeken, rond 25%-30%.

b) Kompleet wonen aanbieden met voorzieningen zoals winkels, zorg, openbaar vervoer, parkeermogelijkheden, fietsverbindingen en voldoende groen en water.

c) Werklozen en uitkeringstrekkers stimuleren om aan het werk te gaan door voor hen banen te creëren, met ondersteuning, waardoor terugkeer in een betaalde baan eenvoudiger wordt. Werkgevers stimuleren door het verlenen van subsidies bij plaatsing van langdurig werklozen.

d) Aanpak files van alleen al vrachtverkeer kost jaarlijks ruim 1 miljard, wat vraagt om extra maatregelen om doorstroming te bevorderen.

e) Een algeheel inhaalverbod voor vrachtwagens, caravans en aanhangwagens invoeren op enkelbaanswegen de gehele dag en op alle dubbelbaanswegen een inhaalverbod tijdens de filetijden van 06.00 tot 10.00 uur en van 16.00 tot 19.00 uur.

f) Om doorstroming op onze wegen te bevorderen, kan ervoor gekozen worden om het openbaar vervoer voor iedereen gratis aan te bieden, waarbij iedereen naar draagkracht bijvoorbeeld 2% van zijn salaris of uitkering maandelijks aan vervoerbelasting moet afdragen via de werkgever of uitkeringsinstantie. Wie geen gebruik wil of kan maken van openbaar vervoer krijgt daarvoor minder files terug en anderen zullen de auto laten staan om te profiteren van het vrij toegankelijke vervoer. Geen zwartrijders, geen OV-chipkaart, geen controleurs, wel toezicht en betere dienstverlening.

g) Knelpunten op onze wegen verminderen, waardoor een soepele doorstroom van verkeer blijft bestaan en de uitstoot van Co2 en fijnstof wordt beperkt.

h) In woongebieden de maximum snelheid op wegen aanpassen aan de verkeers- intensiteit, om de overlast van geluid en uitstoot zo veel mogelijk te beperken.

i) Openbaar vervoer stimuleren door nieuwe plannen te ontwikkelen met betrekking tot de toegankelijkheid van het openbaar vervoer. Mogelijk gratis aanbieden.

j) Uitbreiding van het openbaar vervoer tot een evenwichtig landelijk netwerk met een frequente dienstverlening, bereikbaar voor een ieder.

Handel en Industrie Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Wet- en regelgeving voor ondernemers in midden- en kleinbedrijf versoberen en initiatieven van ondernemers belonen, indien werkgelegenheid wordt gecreëerd voor met name langdurig werklozen en moeilijk te plaatsen werknemers op de arbeidsmarkt, door middel van een tijdelijke bonus.

b) Zorgen dat ZZP-ers meer mogelijkheden krijgen om opdrachten op lokaal niveau binnen te halen en daarmee de kennis en zelfwerkzaamheid van kleine ondernemers te steunen.

c) De opgelegde Europese aanbestedingen voor projecten aanzienlijk verhogen tot minimaal 2 miljoen, zodat ook lokale bedrijven de mogelijkheid krijgen om opdrachten tot een niveau van 2 miljoen makkelijker binnen te halen.

d) Gemeentelijke wetten en regels voor ondernemers landelijk vaststellen onder gelijkwaardige condities. De concurrentiekracht kan daardoor toenemen.

7

e) Grote bedrijven en multi-nationals zonder belangrijke werkgelegenheid niet langer laten profiteren van de nu geldende bijzonder lage belastingtarieven. Grote bedrijven en multi-nationals met wel een inbreng van voldoende werkgelegenheid naar rato belonen voor het creëren van nieuwe banen.

f) Voor ondernemers wordt een nieuw evenredig belastingtarief ontwikkeld dat aangiftes vereenvoudigt en leidt tot een eerlijke verdeling van de lasten.

g) Het midden- en kleinbedrijf zijn de motor van onze economie en moeten de mogelijkheid hebben om kredieten, eventueel met staatsgarantie, te kunnen afsluiten, om een verdere ontplooiing mogelijk te maken.

Milieu, energie en duurzaamheid Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Stimuleren van zonne-energie door subsidieverstrekking het hele jaar mogelijk te maken voor particulieren en bedrijven.

b) Kritisch omgaan met windenergie in bewoonde gebieden, ontwikkeling van grote energiewindparken in zee.

c) Kernenergie op termijn niet vernieuwen wegens de problemen van opslag van radioactief afval.

d) Gebruik maken van nieuwe gasbronnen die in diepliggende lagen volop beschikbaar zijn, als alternatief voor olie.

e) Onderzoek naar ontwikkeling van aardwarmte voor opwekking energie.

f) Onderzoek naar verbetering van waterkrachtcentrales, o.a. door eb en vloed, efficiënt te gebruiken.

Sport, recreatie en monumentenzorg Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Stimuleren van sport en spel door verenigingen voldoende subsidies te verlenen om onze jeugd en burgers gezond te houden.

b) Contributies op betaalbaar niveau te houden om de toegankelijkheid van sport te behouden voor iedereen.

c) Evenementen en initiatieven op sportgebied bevorderen en steunen.

d) Vrijwilligers enthousiasmeren door waardering, en de mogelijkheid bieden om daarvoor de benodigde cursussen te laten volgen en die geheel of gedeeltelijk compenseren.

e) Zorgen voor goede fiets- en wandelpaden en bereikbare groenvoorzieningen die een goede recreatie mogelijk maken in de directe woonomgeving.

f) Beschermen van openbaar groen, parken en tuinen ten behoeve van recreatie en woonbeleving.

g) Per gemeente een loket of kantoor waar toeristen informatie over de streek kunnen opvragen, ook digitaal.

h) Natuurmonumenten koesteren en zorgen voor onderhoud en bescherming.

i) Monumenten met historische waarde dienen voor het nageslacht behouden te worden door een goede monumentenzorg.

Defensie, bescherming burgers en bedrijven Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Overwegen om jongeren een mogelijke dienstplicht nieuwe stijl te laten uitvoeren voor bijvoorbeeld een periode van één jaar. Mogelijkheden creëren in de zorg, als

8

bejaardenhulp, als ziekenhuishulp, als ondersteunend militair, als hulp bij politie, als hulp bij integratie projecten, als hulp van amanuensis op scholen of andere nader te benoemen taken, als een maatschappelijke dienstplicht.

b) Onze defensie specialiseren en opleiden tot taken die toekomstgericht effectief gaan worden, dus op afstand taken uitvoeren in een digitale omgeving en meer.

c) Per direct stoppen met alle missies in het Verre Oosten, vanwege de extreme kosten die daarmee gepaard gaan. Bijvoorbeeld het opleiden van één politieagent in Afghanistan kost een half miljoen euro. Hulp bij calamiteiten wel voortzetten.

d) Meer inzet van militairen op schepen in de buurt van zeestraten waar kapers actief zijn, tegen kostendekkende vergoeding van de rederijen.

e) Kwaliteit van de politiekorpsen en leiding regelmatig evalueren en indien nodig onvoldoende presterende korpsleiders vervangen.

f) Aanstellen van meer bijzondere opsporing ambtenaren (BOA’s) die 24 uurs roosters gaan uitvoeren in samenwerking met de politie.

g) Patrouilles in buitengebieden en op industrieterreinen intensiveren en camera- plaatsing op lokaal niveau mogelijk maken, met toezicht op deze camera’s.

h) Inzet van mobiele eenheden bij het oppakken van overlast veroorzakende, zogenaamde onaantastbare groepen jongeren, en bij bijzondere opsporingen.

Activiteiten buitengebied, landbouw, veeteelt en visserij Algemene opmerkingen en bevindingen:

a) Intensieve veehouderij onder strikte voorwaarden toestaan.

b) Dierenpolitie in de nieuwe opzet niet uitbreiden maar per korpsdeel een nader aan te geven aantal politiefunctionarissen een opleiding geven om dit binnen het korps te kunnen oppakken indien hier aanleiding voor bestaat. Geen afzonderlijk korps hiervoor oprichten.

c) Natuurgebieden blijven ontzien om verdere verschraling van ons leefmilieu te beperken.

d) Aanplant van grootschalige bosgebieden ten gunste van natuur en recreatie in minder dicht bewoonde gebieden, om daar ook toeristische activiteiten te bevorderen.

e) Particuliere initiatieven ten behoeve van natuurprojecten ondersteunen.

f) Landbouwvernieuwingen stimuleren. Het ontwikkelen van nieuwe producten voor te openen nieuwe markten.

g) Visserij niet actief stimuleren, in verband met vangstbeperkingen. Wel meer steun voor investeren in viskwekerijen, mosselbanken e.d

 

Laatst gewijzigd: 1 14-11-2012 16:45:54