De Groenen jaaroverzicht 2001

Uit: P. Lucardie, I. Noomen en G. Voer­man, 'Kroniek 2001. Overzicht van de partijpolitieke gebeurte­nissen van het jaar 2001' in: G. Voerman (red.), Jaarboek 2001 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 2003), 15-95, aldaar 50-52.

inleiding

De discussie over de te voeren strategie die De Groenen al jarenlang voerden, werd in 2001 voortgezet. De aandacht die de media gaven aan de aansluiting van een aantal le­den bij GroenLinks, was in hun ogen nogal overdreven.

De Groene Brug

De Groene Brug was een ‘ledeninitiatiefgroep’ die al vanaf 1994 ijverde voor toe­na­dering tussen De Groenen en GroenLinks. Op 14 februari (Valentijnsdag) leidde dit tot aansluiting van circa 150 leden en sympa­thisanten van De Groenen bij GroenLinks – symbolisch vormgegeven door het oversteken van een brug tegenover het partij­bu­reau van GroenLinks in Utrecht. Tot de groep behoorden R.H.G. van Duijn, in 1989 lijsttrekker van De Groenen bij de Tweede-Kamerverkiezingen en van 1969 tot 1976 en sinds 1986 lid van de Amsterdamse gemeente­raad (voor respectievelijk Provo, Kabouters, Poli­tieke Partij Radikalen en Groen Amsterdam) en mevr. M. Vlasveld, lid van de Leidse gemeente­raad voor de gezamenlijke fractie van De Groe­nen en de lokale partij Leiden Weer Gezellig. De Groene Brug had al langer ge­sprekken gevoerd over samen­wer­king tussen beide partijen. Toen voorstellen voor samenwerking in 2000 opnieuw waren afgewezen door het congres van De Groenen, besloten Van Duijn c.s. actief lid te worden van GroenLinks (zie Jaarboek 2000 DNPP, blz. 173-174). Zowel Van Duijn als Vlasveld bleven overigens lid van De Groenen.

gemeenteraadsverkiezingen 2002

In Zwolle kreeg een voorstel voor samenwerking tussen De Groenen en GroenLinks wel voldoende steun. De beide partijen zouden met één kandidatenlijst aan de ge­meen­te­raadsverkiezingen van 2002 deelnemen. In enkele andere gemeenten werkten De Groenen samen met lokale partijen. In Amsterdam fuseerde de afdeling van De Groenen met Amsterdam Anders, waarmee al intensief werd samengewerkt.

Voorjaarscongres

Op 16 juni hielden De Groenen hun congres in Utrecht. De belangrijkste onderwerpen waren de landbouw en de strategie van de partij. In de discussie over de strategie uit­ten enkele leden hun ongenoegen over de aansluiting van De Groene Brug bij Groen­Links. Het congres nam een motie aan van het Haarlemse raadslid B. Kal, waarin het hoofd­doel van de partij werd omschreven in termen als duurzaamheid, kringloop en ‘econo­mie van het genoeg’. Bovendien werd besloten het partijpro­gramma telkens vooraf­gaand aan de Tweede-Kamerverkiezingen te actualiseren, ook al zou de partij niet aan de verkiezingen deelnemen. Daartoe zou een Permanente Programcommissie inge­steld worden.

najaarscongres

Op 15 december kwamen De Groenen opnieuw voor een congres in Utrecht bijeen. Op de agenda stonden de begroting, het huishoudelijk reglement en het partij­pro­gram­ma. De vaststelling van de begroting werd bemoeilijkt door het grote aantal niet-be­talende leden, dat het aantal betalende leden overtrof (220 respectievelijk twee­hon­derd, vol­gens de penningmeester). Het huishoudelijk reglement werd aangepast aan de invoering van de euro. Het partijprogramma, getiteld ‘Nederland verdient beter’, werd met enkele wijzigingen goedgekeurd. Het pro­gramma bevatte niet alleen hoofd­stukken over natuur en milieu, maar ook over staatkundige vernieuwing (referendum en volksinitiatief, gekozen burgemeester), gezondheidszorg (meer preventie), geboor­te­beperking, onderwijs (kleinere klassen), invoering van een basisinko­men voor alle burgers en erkenning van dierenrechten in de grond­wet.

Het congres koos voorts twee nieuwe leden in het dagelijks bestuur: mevr. H. Stafleu en H. Poortman. Laatstgenoemde was overigens (evenals enige andere leden van De Groenen) ook betrokken bij de oprichting van Duurzaam Nederland, een groepering die aan de Tweede-Kamerverkiezingen van 2002 wilde deelnemen. Aangezien De Groenen op het congres hadden besloten om niet aan deze verkiezingen mee te doen, koesterde men geen bezwaren tegen de activiteiten van het nieuwe bestuurslid. 

 

 

 

 

Laatst gewijzigd: 1 31-05-2012 10:08:52