Jaarboek DNPP 1976

Inhoud:

- Inhoudsopgave

- Voorwoord

- Jaarverslag

- Besluit van het College van Bestuur tot instelling van een Werkgroep ad hoc ter advisering over de wenselijkheid van institutionalisering van het Studie- en Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen

- Rubrieken en sub-rubrieken van de systematische catalogus Nederlandse politieke partijen met de bijbehorende aantallen titels

- Rubrieken en sub-rubrieken van het uittrekselsysteem met de bijbehorende aantallen kaarten

- Rubrieken en sub-rubrieken van het knipselarchief met de bijbehorende aantallen knipsels

- Chronologie van partijpolitieke gebeurtenissen in de periode januari t/m maart 1966, samengesteld door G.G.J. Thissen

- Voorbeeld uit de analyse van dag- en weekbladen: het ontwerpbeginselprogramma van de VVD (januari 1966)

- Lijst van boeken, die zijn verwerkt in het Personenregister Nederlandse Politiek

- Overzicht van de uitgetikte geluidsbanden. Twee voorbeelden van uitgetikte geluidsbanden

  1. Commentaren op de winst van de Boerenpartij bij de verkiezingen voor de Provinciale Staten op 24 maart 1966
  2. Verslag van het Buitengewoon Congres van de Partij van de Arbeid op 11 november 1966

- Redevoering van J. Terlouw op de Algemene Ledenvergadering van D'66 te Utrecht op 6 november 1976

- Interview van drs. J. Th. M. Bank en de heer G.G.J. Thissen met prof. dr. P.R. Baehr, één van de initiatiefnemers tot oprichting van D'66, op 24 september 1974

- Lijst van schenkingen van particulieren, instellingen, politieke partijen en wetenschappelijke bureaus van de partijen

- Opkomst en ondergang van de Nederlandse Volks Beweging - drs. J. Th. M. Bank. Indeling van het boek en korte inhoud van de hoofdstukken

- Geannoteerde bibliografie over de Anti-Revolutionaire Partij in de jaren 1966-1968, inclusief de Christen-Radicalen, de Groep van Achttien en dé samenwerking met CHU en KVP. Samengesteld door C.C. de Beer

- Lijst van de politieke partijen die sedert de Tweede Wereldoorlog hebben deelgenomen aan verkiezingen voor de Tweede Kamer. Samengesteld door mr. D.J. Elzinga in samenwerking met A. Bakker. Met opgave van: naam van de partij, datum van oprichting, (eventueel) verkregen zetels, behaalde percentages stemmen, jaren van regeringsdeelname en de regeringscombinaties

- Van SDAP tot PvdA. Onderzoekschema, opgesteld door S.G. Steffensen

- "Ontstaansgeschiedenis van de Nederlandse politieke partijen. Deel I. De protestants-christelijke stroming", door I. Lipschits. Inhoudsopgave

- "Geschiedschrijving over de Nederlandse politieke partijen", door I. Lipschits. Tekst van een artikel, verschenen in Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden (deel 91, 1976, afl. 3, blz. 455-488)

Laatst gewijzigd: 1 15-07-2019 12:12:27