Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) archieven

Partijarchieven

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), (1955) 1968-2005.
Plaatsingslijst
Landelijk partijarchief van de VVD; bevat stukken betreffende het secretariaat, notulen van het hoofdbestuur, alsmede correspondentie en andere stukken betreffende kamercentrales en afdelingen. Stukken betreffende de PvdV (1946-1948), de LSP (1921-1940) en enkele vroegere liberale organisaties (1890-1909) die voorheen van dit archief deel uitmaakten, zijn nu opgenomen in het archief van de VVD (1946-1976), dat is gedeponeerd op het Nationaal Archief in Den Haag. Zie hiervoor de Inventaris van het archief van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) en voorgangers, 1889-1976 (1999)

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD), kamercentrale Groningen, 1964-2001, 2,5 m.
Stichting Liberaal Archief Groningen
Plaatsingslijst
Stukken betreffende het bestuur en de ledenvergadering van de kamercentrale, alsmede correspondentie en materiaal betreffende de kandidaatstelling voor verkiezingen van de Provinciale Staten en van de Tweede Kamer.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD)
Archieven van afdelingen en ondercentrales van de VVD in de provincie Groningen, afkomstig van de Stichting Liberaal Archief Groningen.

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), 1949-2013, 15,2 m.
Plaatsingslijst
Landelijk organisatie-archief; bevat materiaal betreffende dagelijks- en hoofdbestuur, secretariaat, algemene ledenvergaderingen en diverse commissies.

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), district-Noord, 1952-1991, 0,9 m.
Plaatsingslijst
Stukken betreffende bijeenkomsten van het bestuur en districtsvergaderingen, alsmede correspondentie.

Jongerenorganisatie voor Vrijheid en Democratie (JOVD), afdeling Groningen , 1952-1987, 0,7 m.
Plaatsingslijst
Notulen van bijeenkomsten van het bestuur en van algemene vergaderingen, alsmede correspondentie.

Liberale Studenten Vereniging Nederland(LSVN), 1963-1976, 0,2 m.
Plaatsingslijst
Hoofdzakelijk periodieken, uitgegeven door de LSVN of haar afdelingen.

Stichting Organisatie Vrouwen in de VVD, 1952-1990.
Plaatsingslijst


Persoonsarchieven

J.G. Bettink (VVD), 1947-1948, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Notulen, presentielijsten en correspondentie van het 'Comité ter voorbereiding van de oprichting van een Democratische Volkspartij' (Comité-Oud), dat samen met de PvdV in januari 1948 de VVD vormde.

mevr. Joh. H. Springer (VVD), 1952-1985, 0,4 m.
Plaatsingslijst
Jaarverslagen, notulen van bestuursvergaderingen en andere stukken betreffende de Organisatie 'Vrouwen in de VVD'.

J.A. Van Graafeiland (VVD), 1978-1999, 0,25 m.
Plaatsingslijst
Aantekeningen van de secretaris/penningmeester van de VVD-fractie, correspondentie. 

Laatst gewijzigd: 1 19-07-2019 15:03:12