Vergelijking Ha, die PvdA! met Tien over Rood

Drie punten uit Tien over Rood komen overeen met het eerder geschreven Ha, die PvdA! van Jan Nagel. Vier punten uit het manifest komen  gedeeltelijk overeen met het boekje van Nagel. Uit deze gegevens kan geconcludeerd worden dat nogal wat ideeën van Jan Nagel opgenomen zijn in Tien over Rood. Nagel was een van de initiatiefnemers van Nieuw Links, waardoor deze conclusie niet als een verrassing gezien kan worden.101

- Op het gebied van inkomensverschillen schrijft Nagel op pagina 57: "Doel zal moeten zijn, verbetering, nivellering, verkleining van de verschillen." Dit komt overeen met punt 9 uit Tien over Rood: "De PvdA dient een inkomenspolitiek te ontwerpen, door middel waarvan het verschil tussen de hoge en lage inkomens wezenlijk kleiner wordt."

- Op pagina 59 schrijft Nagel: "(…) juist in de toekomst steeds belangrijker wordende scholing en medezeggenschap van de werknemers, steeds actueler bij een toenemende automatisering en personeelsafvloeiing (…)" Dit komt gedeeltelijk overeen met punt 10 uit Tien over Rood: "De werknemers in de bedrijven moeten directe invloed krijgen op het bestuur van hun ondernemingen."

- Punt 7 uit Tien over Rood ("Het is wenselijk dat Nederland een republiek wordt zodra de regering van koningin Juliana eindigt") komt terug in Ha, die PvdA!, waar Nagel op pagina 60 schrijft: "Dat het op den duur naar een republiek gaat, staat vast. Een behoorlijke overgangsregeling zal daarom ontworpen moeten worden."

- In Ha, die PvdA! staat op pagina 60: "De inkomens uit vermogen zullen herverdeeld moeten worden. Verhoging van de successie- en schenkingsrechten is rechtvaardig." Deze passage komt gedeeltelijk overeen met punt 8 uit Tien over Rood: "De belasting op erfenissen en schenkingen moet progressief oplopen en boven de honderdduizend gulden negenennegentig procent bedragen."

- Nagel schrijft op pagina 63 en 67 "Zoals al eerder bepleit (in navolging van dr. Drees) moeten onze NAVO-verplichtingen ontheiligd worden." "Dit geldt met name voor de koloniale staat Portugal, waarmee in geen geval het NAVO-contract in 1969 verlengd mag worden." Dit komt gedeeltelijk overeen met punt 6 102uit Tien over Rood: "Nederland behoort uit de NAVO te treden, wanneer Spanje lid van de NAVO wordt of wanneer Portugal bij herziening van het verdrag als lid wordt gehandhaafd."

- Punt 5 uit Tien over Rood ("Onvoorwaardelijke erkenning van de DDR en van de Vietcong is noodzakelijk. De PvdA dient het initiatief te nemen tot een Europese veiligheidsconferentie met de landen van het Warschaupact.") komt terug op pagina 66 van Nagels boekje: "Het erkennen van landen, zoals Oost-Duitsland, waarmee we wel uitgebreide handelskontakten onderhouden en de eis, dat zij toegelaten worden tot de Verenigde Naties (zoals China) zijn eenvoudige mogelijkheden."

- Op pagina 73 van Ha, die PvdA! staat: "Het bovenstaande houdt niet in, dat regeringsdeelneming door de PvdA uitgesloten zou zijn. Wel zal zij vooraf aan de kiezers een minimumprogramma moeten aanbieden van enkele essentiële punten. Dit programma zal onvoorwaardelijk en geheel door de nieuwe regering gerealiseerd moeten worden, wil de PvdA aan een nieuw kabinet deelnemen." Deze passage komt volledig overeen met punt 4 uit Tien over Rood: "Elk verkiezingsprogram van de PvdA dient een minimum te bevatten, zonder de uitvoering waarvan de PvdA niet aan coalitiekabinetten zal deelnemen."

Terug naar periode 2.

Laatst gewijzigd: 1 28-03-2017 14:47:39