CPN jaaroverzicht 1990

Uit: P. Lucardie, M. Nieboer en I. Noomen, ‘Kroniek 1990. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 1990’ in: G. Voerman (red.), Jaarboek 1990 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 1991), 14-57, aldaar 27-28.

inleiding

De oudste partij van Nederland zette in 1990 enkele belangrijke stappen op weg naar éénwording met PSP, PPR en EVP in het verband van Groen Links.

gemeenteraadsverkiezingen

In maart nam de CPN nog slechts in enkele gemeenten - met name in de provincie Groningen - zelfstandig deel aan de raadsverkiezingen. In Amsterdam verscheen een lijst ‘Herenigde Communisten’ met kandidaten van het Verbond van Communisten in Nederland (VCN) èn drie leden van de CPN, waaronder de oud-wethouder R.J. Walraven. Het bestuur van het district Amsterdam van de CPN wilde dit drietal royeren, maar dat bleek statutair onmogelijk. De ‘Herenigde Communisten’ kregen 1% van de stemmen, te weinig voor een zetel.

buitengewoon congres

Het buitengewoon congres van de CPN op 9 en 10 juni te Amsterdam besloot vanaf juli alle partijleden het lidmaatschap van Groen Links toe te kennen die daar van tevoren geen uitdrukkelijk bezwaar tegen hadden gemaakt. Voorts delegeerde de partij belangrijke taken aan GroenLinks: de vaststelling van verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten voor Eerste en Tweede Kamer en de verkiezing van het Groen Links Bestuur en de Groen Linkse Raad. In enkele afdelingen in de provincie Groningen bleef weerstand tegen Groen Links bestaan en werden contacten gelegd met het VCN; mevr. H. Jagersma, tot 1990 burgemeester van Beerta, speelde hierbij een belangrijke rol.

Op het congres werden verder de statuten herzien om royement mogelijk te maken van leden die op kandidatenlijsten van andere partijen stonden - zoals in Amsterdam was gebeurd. Op het congres werd ook over een aantal inhoudelijke thema’s gediscussieerd, aan de hand van inleidingen van onder andere het Eerste Kamerlid mevr. F, Bolding en het Tweede Kamerlid mevr. I. Brouwer.

periodieken

Het maandblad Politiek en Cultuur vierde in maart 1990 zijn vijftigjarig bestaan met een symposium over ‘Socialisme in de jaren negentig’.

Het dagblad De Waarheid hield in 1990 op te bestaan. Het aantal abonnees was de laatste jaren gestaag gedaald tot 7.000, waardoor de financiële problemen onoplosbaar dreigden te worden. Vanaf 1 mei verscheen in plaats van het dagblad een weekblad, Forum, onder de hoofdredactie van F. Biesboer, die vanaf 1988 hoofdredacteur van De Waarheid was geweest.

personalia

In september koos het partijbestuur een nieuwe voorzitter, mew. T. Divendal, die tot dan penningmeester van de CPN was geweest. Zij volgde mevr. E. Izeboud op, die al in maart om gezondheidsredenen was afgetreden; in de tussentijd had vice-voorzitter M. Ernsting het voorzitterschap waargenomen.

Laatst gewijzigd: 1 30-05-2012 11:17:42