LPF jaaroverzicht 2005

Uit: J. Hippe, R. Kroeze, P. Lucardie, N. van de Walle en G. Voerman, 'Kroniek 2005. Overzicht van de partijpolitieke gebeurtenissen van het jaar 2005' in: G.Voerman (red.), Jaarboek 2005 Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (Groningen 2006), 14-98, aldaar 58-61.

inleiding

Aan het begin van 2005 trad de Tweede-Kamerfractie van de LPF nog als één geheel op, al had men de banden met de partijorganisatie feite­lijk geslaakt (zie Jaarboek 2004 DNPP, blz. 63-64). Alleen W. van den Brink was lid gebleven. M. Herben meldde zich spoedig opnieuw aan, G.P. van As en J.M. Varela zouden dat later ook doen.

Nawijn scheidt zich af

Oud-minister en Tweede-Kamerlid H.P.A. Nawijn woonde op 25 januari de nieuwjaarsreceptie van het Vlaams Belang (voorheen: Vlaams Blok) in Antwerpen bij en hield daar een toespraak over het integratiedebat in Nederland. Op dezelfde dag kondigde hij aan, in 2006 aan de gemeenteraadsverkiezingen in zijn woonplaats Zoetermeer te zullen deelnemen met een Lijst Hilbrand Nawijn.

Op 20 juni bracht de leider van het Vlaams Belang, F. Dewinter, een tegen­­bezoek aan Nawijn, die hem ontving in het voormalige huis van For­tuyn in Rotterdam – nu eigendom van de vastgoedmagnaat Chr. Thunnesen. Zij be­spraken een plan voor een gezamenlijke denktank. Ook enkele (ex-)leden van de lokale partij Leefbaar Rotterdam woon­den de bijeenkomst bij. Andere leden van de LPF-fractie reageerden ver­ontwaardigd op dit bezoek van de Vlaamse partijleider. Varela ver­klaarde dat Fortuyn tot aan zijn dood niets te maken wilde hebben met ‘rechts-extremisten’ als Dewinter en dat Nawijn de naam van Fortuyn mis­bruikt had (Trouw, 20 juni 2005). Ook M. Fortuyn, de broer van de ver­moorde politicus, vond de actie van Nawijn en Dewinter ‘provocerend en ongehoord’ (NRC Handelsblad, 20 juni 2005). Naar aan­leiding van deze reacties besloot Nawijn, die toch al een aparte status had ingenomen binnen de LPF-fractie, zich nu helemaal los te maken en een eigen fractie in de Tweede Kamer te vormen, de Groep-Nawijn. Hij overwoog ook een eigen partij op te richten om aan de komende Kamerverkiezingen deel te nemen. 

partijbijeenkomsten

Op 19 februari vond in Rotterdam een bijzondere algemene ledenverga­dering plaats waar een nieuw bestuur werd gekozen, bestaande uit drie personen: G. Snel, mevr. L. Simonis en J. van der Vorm-de Rijke. Snel, sinds november 2004 interim-voorzitter, werd nu officieel voorzitter en hield een toespraak over het fortuynisme. A. van Hattem presenteerde de Jonge Fortuynisten, de jongerenorganisatie van de partij, waarvan hij voorzitter was geworden. Voorts werd de relatie met de Tweede-Kamer­fractie besproken. De hele fractie mocht zich ‘LPF’ blijven noemen. De partij zou dan ook subsidie blijven ontvangen op basis van acht kamer­zetels. 

Op 4 april werd het jaarverslag van de LPF-fractie over 2004 in Den Haag gepresenteerd door Van As.

Op 25 juni hield de partij in Ede een algemene ledenvergadering van voornamelijk huishoudelijke aard. De partijfinanciën waren nu in orde, zo stelde Snel tevreden vast.

voorbereidingen voor de oprichting van nieuwe partijen

Op 23 april kwam een aantal ex-leden van de LPF in Mijdrecht bijeen om een nieuwe partij op te richten, die Onze Nieuwe Samenleving Nederland (afgekort: ONS Nederland) zou heten. Voorzitter werd B. Lammers, sinds 2003 voorzitter van de LPF-fractie in de Provinciale Staten van Flevoland. In juli 2005 maakte deze fractie zich formeel los van de LPF en noemde zich voortaan ‘ONS Flevoland’.

Het Tweede-Kamerlid B.J. Eerdmans zocht aan het begin van het jaar contact met de Groep-Wilders, al nam hij afstand van diens kritiek op de islam (zie ook in deze Kroniek onder Groep-Wilders). Later in het jaar zou hij toenadering zoeken tot Leefbaar Rotterdam, waar eveneens plannen voor een nieuwe (landelijke) partij gesmeed werden.

referendum Europese grondwet

De LPF voerde campagne tegen de Europese grondwet, vooral via deelname van kamerleden aan fora en discussiebijeenkomsten. Hun bezwaren richtten zich vooral tegen het ondemocratische, ondoorzich­tige en bureaucratische karakter van de ‘Europese superstaat’, tegen een Europees asiel- en migratiebeleid (waar Nederland geen veto meer tegen zou mogen uitspreken), en tegen toetreding van Turkije.

Actie ‘kwartje van ons’

Het Tweede-Kamerlid M.J.L.M. Hermans startte in september een peti­tie om het zogenaamde ‘kwartje van Kok’, de toeslag op de benzineprijs die in 1991 door de toenmalige minister van Financiën als tijdelijke maat­regel ingevoerd werd, terug te draaien. Via de website www.kwartjevanons.nlkon men hiermee instemming betuigen.

verwante instellingen en publicaties

De vrijmetselaar Herben presenteerde op 12 oktober in Den Haag zijn boek Vrij denken over religie, politiek en vrijmetselarij aan vice-premier Zalm (VVD). Het boek bevatte beschouwingen over de vrijmetselarij en de islam, vrijheid en moderniteit, Fortuyn en de geschiedenis van de LPF – met enige autobiografische elementen. Terugblikkend op de afgelopen jaren erkende Herben dat de val van het eerste kabinet-Balkenende in oktober 2002 onvermijdelijk was vanwege de conflicten binnen de LPF. Hij bood zijn excuses aan voor de door hem destijds geuite beschuldiging dat Zalm als VVD-leider het kabinet doelbewust ten val had gebracht (zie Jaarboek 2002 DNPP, blz. 124). Voorts stak hij een hand uit naar de van de VVD afgescheiden G. Wilders, die daar echter niet op inging.

Eerdmans presenteerde op 7 november in Den Haag een Herstelplan rechtsstaat. Voor een betrouwbaar en open rechtssysteem. Hij stelde onder meer voor naar Duits voorbeeld een door het lot geselecteerde jury de straf te laten bepalen bij moord en andere geweldsmisdrijven. Ook wilde hij voor deze misdrijven een minimumstrafeis vastleggen. Slachtoffers of hun nabestaanden zouden meer inspraak moeten krijgen bij opsporing en vervolging van daders.

personalia

C.H.J. van Leeuwen, die in 2002-2003 staatssecretaris voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen was geweest, meldde zich in februari aan bij de PvdA.

In oktober won Eerdmans de Thorbeckeprijs voor politieke welspre­kendheid, die door de Universiteit van Leiden elke twee jaar wordt toegekend.

S. Moleveld, die in 2004 enige maanden voorzitter van de LPF was geweest, werd in december door de rechtbank in Rotterdam veroordeeld tot een werkstraf van honderd uur en een boete. Hij had naar Herben en zichzelf dreigbrieven verzonden, die zogenaamd van een islamitische groepering afkomstig waren (zie Jaarboek 2004 DNPP, blz. 65-66).

Laatst gewijzigd: 1 30-05-2012 11:15:34