Rapport: Rekrutering van kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2006, 2010 en 2014

Kandidaatstellingsproblemen vergeleken en verklaard

Gerrit Voerman en Marcel Boogers

De rekrutering van het politieke personeel is een taak van de politieke partijen. Zij hebben het monopolie op de kandidaatstelling. Maar ze krij­gen het moeilijker door het dalende ledental. In 1980 telden de Tweede Kamer vertegenwoordigde partijen gezamenlijk 430.000 leden; in 1990 343.000 leden; en in 2000 294.000 leden – een teruggang van bijna een derde.

Na het bijzondere politieke jaar 2002 trad er enig herstel in; sinds­dien fluctueert het ledental tussen de 300.000 en 320.000. Minder leden betekent vanzelfsprekend minder potentiële kandidaten voor de verschil­lende vertegen­woordigende lichamen. Daarnaast wordt de re­kru­terings­vijver kleiner doordat er met name bij de grotere partijen sprake is van vergrijzing van de ledenaanhang.

Lees het volledige rapport hier
 
 
Dit rapport is verschenen in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eerder verschenen rapporten vindt u hier
 
 
Laatst gewijzigd: 1 12-03-2015 09:48:54